Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorwerp

Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen partijen, regelen deze algemene contract- en factuurvoorwaarden de contractuele verhouding tussen Fijne Wijn Goossens Gebroeders vof. (Hierna fijnewijnen.be), met zetel te B-9240 Zele, Europalaan 250, ingeschreven onder RPR nr Dendermonde BTW BE 0476.589.902 hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen en alcoholische dranken, en de klant, die de diensten en goederen van fijnewijnen.be uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt met levering voorzien in België, Nederland & Luxemburg. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering en de gebruiken van het Belgische Direct Marketing Verbond. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijke Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling

Na ontvangst door fijnewijnen.be van een bestelling ontvangt de klant zijn schriftelijke orderbevestiging tevens dienstig als factuur. De bijzondere alsook de algemene contract- en factuurvoorwaarden worden de klant schriftelijk medegedeeld, hij wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. Bestellingen via de website van fijnewijnen.be geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Fijnewijnen.be behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren.


Levering

Alle bestellingen worden verstuurd vanuit België. Voor de levering van uw order doen wij een beroep op een koerierdienst. Na ontvangst van uw bestelling en betaling worden uw producten binnen een termijn van 24 uur (op werkdagen) klaargemaakt voor verzending. Van zodra uw bestelling onderweg is, wordt u hiervan per email verwittigd. Uw bestelling van vrijdag, zaterdag of zondag zal pas maandag worden verwerkt. Na ontvangst van deze email zal uw pakket bij u afgeleverd worden de volgende werkdag. Om uw pakket zo spoedig mogelijk bij u te krijgen, vragen we u een adres te geven waar iemand aanwezig is. Indien u afwezig bent op het tijdstip van levering is het mogelijk dat de koerier uw bestelling bij de buren zal afleveren. De koerier zal in dat geval een bericht in uw brievenbus achterlaten. Enkel voor België: elke bestelling wordt 3 keer (3 dagen na elkaar) bij u/uw buren aangeboden tussen 9u en 18u (op werkdagen). De kosten voor de levering van uw bestelling zijn afhankelijk van het land waar wij uw pakket naartoe moeten sturen. U vindt hieronder de lijst van de landen waar Fijne Wijn Goossens levert en de respectievelijke tarieven.

België: € 12,50 excl. btw
Nederland: € 25,00 excl. btw
Luxemburg: € 25,00 excl. btw

Landen die niet in bovenstaande lijst zijn vermeld, behoren niet tot ons standaard afzetgebied. Contacteer onze klantendienst als u een levering wenst buiten het afzetgebied zodat we u een gepersonaliseerd voorstel kunnen doen.

Douane en export
Voor de levering van uw bestelling buiten de Europese Unie is het mogelijk dat u douanerechten en/of accijnzen dient te betalen. Dit is afhankelijk van het land van bestemming. De kosten kunnen tevens variëren van land tot land. Fijne Wijn Goossens heeft geen controle over de mogelijke kosten die in rekening worden gebracht door de respectievelijke douanediensten. Deze kosten zijn ten uwen laste. Tevens is het mogelijk dat de douanediensten uw pakket openen voor controle. Hoewel wij uw privacy zo goed mogelijk willen beschermen, valt een inspectie door de douanediensten buiten onze verantwoordelijkheid. Uitzonderlijk kan de levering van een pakket vertraagd worden door een controle van de douanediensten. Voor meer informatie neemt u best contact op met het douanekantoor van het land van bestemming.

Verzakingsbeding


In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 April 2010), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De klant beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Fijnewijnen.be tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met originele leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd, ongeopend, en vergezeld van alle eventuele accessoires naar het volgende adres: Fijne Wijn Goossens, Europalaan 250, 9240 Zele. Indien de goederen zijn teruggezonden aan Fijnewijnen.be onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Fijnewijnen.be zich ertoe de betalingen door de klant gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Fijnewijnen.be (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de klant. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Fijnewijnen.be.

Betaling

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en conform de vermelding op het bestelformulier of zolang de voorraad strekt. De prijzen blijven geldig tot aan de op het bestelformulier vermelde datum. Fijnewijnen.be kan steeds prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, accijnzen, ...). Tenzij schriftelijk andersluidend beding, zijn alle facturen integraal contant betaalbaar op de vervaldatum via betaling op een door Fijnewijnen.be opgegeven bankrekeningnummer. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na factuurdatum aan Fijnewijnen.be te worden gemeld. Betalingsopdrachten via bank danwel met kredietkaart geldt slechts als betaling indien en voorzover de bankrekening van Fijnewijnen.be werd bijgeschreven.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Fijnewijnen.be zolang zij niet volledig betaald werden. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Fijnewijnen.be.

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco's, ...) dient de klant onmiddellijk bij levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens onverwijld doch binnen zeven dagen na levering Fijnewijnen.be hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De flessen dienen in de oorspronkelijke verpakking en voorzien van de leveringsbon voor transport te worden aangeboden. De eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen dienen eveneens mee teruggestuurd worden. De koerierdienst komt de wijnen bij u ophalen (niet zelf retourneren!). Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling door Fijnewijnen.be teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening. Bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan Fijnewijnen.be heeft verricht. Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd.

Overmacht

Fijnewijnen.be is nimmer aansprakelijk voor overmachtssituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Fijnewijnen.be niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Fijnewijnen.be. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Fijnewijnen.be zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kostenloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar Fijne Wijn Goossens, Europalaan 250, 9240 Zele. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds schriftelijk terecht bij Fijnewijnen.be, op het voormelde adres. De klant erkent explicitiet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Fijnewijnen.be de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht & bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische Recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Dendermonde bevoegd.


Meer informatie
Aanvaarden